LMK Group är ett svenskt publikt aktiebolag. LMK Groups bolagsstyrning grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen och interna regler, innefattande policyer och instruktioner. I och med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer Bolaget även att tillämpa bl.a. Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Bolagsordning LMK Group