LMK Groups styrelse har antagit följande finansiella mål på kort till medellång sikt 1):

Tillväxt

Koncernens målsättning är att uppnå en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om cirka 10 till 12 procent på kort till medellång sikt.

Lönsamhet

Koncernens målsättning är att uppnå en EBIT-marginal om cirka 6 till 8 procent på kort till medellång sikt.

Utdelningspolicy

Mot bakgrund av potentiell expansion, breddning av produkt- och tjänsteerbjudandet samt potentiella M&A-aktiviteter avser Bolagets styrelse inte att föreslå någon utdelning på kort till medellång sikt, utan avser använda genererade kassaflöden att återinvestera i tillväxt. Koncernens starka kassaflöde ger potential för en hög utdelningsgrad om företaget inte kan hitta lämpliga tillväxtmöjligheter.

1) Termen ”kort till medellång sikt” som används av Bolaget syftar till en period om 3–5 år.