Vid årsstämman i Bolaget som hölls 14 mars 2021 beslutade aktieägarna i LMK Group att införa långsiktiga incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner riktade till Bolagets ledande befattningshavare och vissa ytterligare nyckelmedarbetare samt till externa styrelseledamöter. 

Syftet med incitamentsprogrammen är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland Bolagets nyckelanställda, rekrytera och bibehålla kompetenta och talangfulla medarbetare, öka intressegemenskapen mellan nyckelmedarbetarnas och Bolagets målsättning samt höja motivationen. Fullt deltagande i incitamentsprogrammen förutsätter att nyckelmedarbetare investerar totalt cirka 3 570 TSEK (högsta enskilda investering som erbjuds uppgår till 669 TSEK) samt att externa styrelseledamöter investerar totalt cirka 906 TSEK. Om maximalt antal teckningsoptioner i de båda incitamentsprogrammen utnyttjas för att teckna aktier kommer detta innebära en utspädning motsvarande totalt 2,8 procent av totalt antal aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande1). 

Teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda 

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner till omkring 36 nyckelmedarbetare, däribland medlemmar i Bolagets koncernledning. Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 307 200 teckningsoptioner, som högst berättigar till nyteckning av motsvarande antal aktier i Bolaget. Deltagarna erbjuds teckna teckningsoptioner till marknadsvärde. Om maximalt antal teckningsoptioner utnyttjas för att teckna aktier kommer detta innebära en utspädning motsvarande totalt 2,4 procent av totalt antal aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. 

Det pris som ska betalas för teckning av en aktie genom att utnyttja en teckningsoption motsvarar 130 procent av priset för aktierna i Erbjudandet och deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna under perioden 1 april 2024 – 30 juni 2024. Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal mellan varje deltagare och Bolaget. I avtalet förbehåller sig Bolaget, eller den Bolaget anvisar, rätten att, under vissa förutsättningar, förvärva teckningsoptionerna från deltagaren om dennes anställning i Bolaget upphör av vissa anledningar eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna.

I samband med teckning av teckningsoptionerna kommer en engångsbonus, motsvarande teckningskursen för 2 400 teckningsoptioner, d.v.s. 27 888 kronor, att utbetalas kontant till varje deltagare i incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och andra anställda. Bonusbeloppet ska enligt avtalet som reglerar teckningsoptionerna återbetalas om deltagarens anställning hos Bolaget upphör i vissa fall. Avtalen kommer i övrigt att innehålla sedvanliga villkor varvid vissa mindre skillnader kan förekomma med anledning av nationella lagkrav.

Teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter 

Årsstämman beslutade även om emission av teckningsoptioner till de tre externa, det vill säga från större aktieägare oberoende, styrelseledamöterna i Bolaget. Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 48 000 teckningsoptioner, som högst berättigar till nyteckning av motsvarande antal aktier i Bolaget. Deltagarna erbjuds teckna teckningsoptioner till marknadsvärde. Om maximalt antal teckningsoptioner utnyttjas för att teckna aktier kommer detta innebära en utspädning motsvarande totalt 0,4 procent av totalt antal aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Det pris som ska betalas för teckning av en aktie genom att utnyttja en teckningsoption motsvarar 110 procent av priset för aktierna i Erbjudandet och deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna under perioden 1 april 2025 – 30 juni 2025.

1) Det vill säga efter konverteringen av aktiestrukturen som beskrivs i prospektet i avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering av tidigare ägarstruktur” samt efter nyemissionen i Erbjudandet.