Hållbarhetsraporten för LMK Group är inkluderad i Årsredovisningen 2021 som finns här

Hållbarhetsarbete har varit integrerat i LMK Groups verksamhet sedan starten och är en viktig del av koncernens erbjudande. Målsättningen är att skapa mervärde för våra intressenter och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå det krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang.

Hållbarhetsarbetet delas in i de fem områdena Matsvinn, Matvaror, Resursförbrukning, Hälsa och Socialt ansvar. Samtliga områden kopplar an till FN:s globala hållbarhetsmål.

Styrning 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt för att företaget ska bibehålla långsiktiga och förtroendeingivande relationer samt en god affärsetik. Styrelsen har delegerat ansvar till ledningsgruppen att fastställa policydokument och strukturer för att säkerställa att dessa efterlevs. 

Utöver styrande policydokument finns riktlinjer och rutindokument och checklistor som styr verksamheten inom respektive ansvarsområde.

Matsvinn

Koppling till globalt mål för hållbar utveckling nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion

Att minimera uppkomsten av matsvinn i hela flödet av livsmedel är en viktig del av hållbarhetsarbetet för LMK Group, både utifrån ett värdegrundsperspektiv samt ett ekonomiskt perspektiv. Redan när de allra första menyerna skapades planerades recepten optimalt för att alla ingredienser skulle gå åt samtidigt som inköp av varor gjordes på kundens beställning – bolaget köper således in endast det kunden faktiskt beställer. På så sätt bedrivs en verksamhet som från grunden skapar förutsättningar för att minimera matsvinnet. I bolagets flöde finns inga butiksled eller lager.

Vi arbetar kontinuerligt för att optimera och effektivisera samtliga arbets- och systemflöden i verksamheten för att i egna led minimera matsvinnet. Samtidigt skapas möjlighet för kunden att minska hushållens matsvinn i och med att samtliga varor som skickas med i matkassen går åt vid veckans middagsmatlagning. 

De livsmedel som av någon anledning inte går att leverera i kundernas matkassar men ändå håller fullgod kvalitet går till välgörenhet. När det uppstår svinn av matvaror som inte går att äta blir det till organiskt avfall som i första hand går till kompostering eller biogasproduktion och i sista hand går matavfall till förbränning.

Matvaror

Koppling till globalt mål för hållbar utveckling nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion, nummer 14 Hav och marina resurser samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön på många sätt, genom hela livsmedelskedjan från jord till bord. Genom att ändra våra matvanor kan vi till exempel minska utsläppen av växthusgaser. Ungefär en tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från livsmedel, inklusive utsläpp från utlandet. Andra negativa effekter av matens miljöpåverkan är övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel.

För LMK Group är det viktigt att erbjuda kunderna mat som är hållbart producerad för att avge ett så litet klimatavtryck och så liten miljöpåverkan som möjligt. För att kunna erbjuda detta gör bolaget ställningstaganden inför hur såväl veckomenyerna komponeras samt vilka livsmedel som beställs samt levereras till kund. Bolaget ställer krav på hur varorna som skickas ut i kassarna produceras, det vill säga hur de odlas, skördas, förädlas eller hanteras på andra vis. 

Verksamheten hjälper kunden att fatta beslut kring olika livsmedelsval, och i längden bistår bolaget kunden att på så sätt välja hållbar mat, vilket potentiellt kan leda till förbättrad livsmedelsproduktion globalt. 

Vegetariska rätter får stort utrymme i matkassarna, men även att inspirera människor att laga och tycka om vegetarisk mat är ett viktigt led i bolagets miljö- och hållbarhetstänk. 

Dessutom hjälper bolaget kunden att minska sitt hållbarhetsavtryck genom att sträva efter att köpa in exempelvis fisk från hållbart fiske, nationellt kött, ägg från frigående höns med mera.

Resursförbrukning

Koppling till globalt mål för hållbar utveckling nummer 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt 13 Bekämpa klimatförändringarna

För att bidra till FN:s globala mål om att minska klimatförändringarna arbetar LMK Group kontinuerligt för att hitta möjligheter att minska resursförbrukning genom smarta val och effektiv användning av resurserna.

I och med hemleverans till dörren kan bolaget bidra till minskat transportbehov för de kunder som prenumererar på tjänsten.

Matvarorna till kundens middag levereras ofta utan så kallade ”butiksförpackningar”, vilket innebär att mängden förpackningar kan minskas i relation till om kunden handlar maten från butikshyllor. 

Vi strävar efter att reducera koldioxidutsläpp och en stor del av varorna levereras i en samordnad transport till produktionsanläggning och slutkonsument. Genom att använda enkolli-leveranser, det vill säga att samtliga matvaror levereras i en gemensam pall-anpassad låda, har verksamheten optimerat leveranserna på så sätt att fler matkassar får plats i en och samma transport. I denna förändring har även behovet av separata kyllådor försvunnit, vilket resulterat i att returtransporter tagits bort.

Hälsa

Koppling till globalt mål för hållbar utveckling nummer 3 God hälsa och välbefinnande

Att inspirera till variationsrika matvanor har alltid varit en av hörnstenarna i LMK Groups verksamhet. Genom att bidra till hälsosamma matvanor vill vi i ett första steg såväl möjliggöra samt skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil och i ett längre perspektiv bidra till en förbättrad folkhälsa. Bolaget har en vision om att folk inte bara ska äta godare, utan även bättre och därför näringsberäknas samtliga recept utifrån de nordiska näringsrekommendationerna.

Det ligger ett stort ansvar på LMK Group att ta fram recept och välja produkter som bidrar till att kunden får hälsosamma och hållbara måltider, samt att säkerställa att varorna hanteras korrekt och hållbart genom hela produktionsflödet. Bolaget inspirerar samt hjälper kunder att minska intaget av rött kött och att få upp ögonen för alternativa proteinkällor. Vidare finns det alternativ för de med allergier eller intolerans – bland annat tillhandahålls möjligheten att välja en matkasse med varor utan laktos. 

Genom att näringsberäkna recepten, ska kunden kunna känna sig trygg med att få varierad och hälsosam mat. Näringsberäkningen lutar sig mot de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) och innebär i praktiken att näringsvärden inte bara redovisas utan att recepten justeras för att falla inom ramen för rekommendationerna. NNR 2012 innehåller riktlinjer för matvanor som i sin tur ger förutsättningar för en generellt god hälsa, i kombination med god fysisk aktivitet. Råden redogör för hur man kan äta för att få i sig den mängd vitaminer, mineraler, protein, fett och kolhydrater som rekommenderas i näringsrekommendationerna. 

Verksamheten kvalitetssäkrar varje steg i hantering av livsmedel för att säkerställa att den mat som kunderna får på bordet är helt säker att äta. Från produktion, varumottagning, packning i lådor till transport och utleverans finns rutiner för att minimera risker för att matens kvalitet försämras eller att kunderna utsätts för hygienrisker. Varje matkasse hanteras i en obruten kylkedja i ett förseglat emballage. 

Vi är lyhörda gentemot kund vid eventuella reklamationer, frågor eller kritik angående val av varor och/eller eventuella synpunkter på varornas skick vid leverans. Rekommendationer om vad som anses vara moraliskt och etiskt gångbara livsmedel är under ständig förändring och bolaget försöker att så långt det är möjligt att hålla öronen mot marken och hålla sig ajour kring trender och strömningar.

Socialt ansvar

Koppling till globalt mål för hållbar utveckling nummer 2 Ingen hunger samt 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Frågan om etik och socialt ansvar är central för LMK Group och genomsyrar den dagliga verksamheten. Bolaget bygger på, och har nått framgång, genom ett värdedrivet entreprenörskap där hållbarhet inom flera områden, inte minst det sociala ansvaret, varit styrande. Bolaget ser det som av yttersta vikt att vara en aktiv pusselbit i det gemensamma arbetet mot de globala målen. 

Sedan 2010 har bolaget bedrivit biståndsprojekt i Kenya och år 2014 sjösattes skollunchprojektet Plate for Plate, genom vilket bolaget tillsammans med kunder bidrar till att servera skolluncher till barn. Vi är stolta över att genom projektet ha serverat 7,7 miljoner skolluncher sedan 2014. Nu har vi tagit beslutet att inte fortsätta med Plate for Plate, för att I stället engagera oss närmare där vi har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Plate for Plate kommer att drivas vidare av andra aktörer.

LMK Group står för integritet, ansvarsfullhet och ärlighet. Som företag strävar vi efter att präglas av höga etiska normer. Bolaget står starkt emot alla former av bestickning och korruption och vi ska följa gällande lagar och bestämmelser om korruptionsbekämpning överallt där vi gör affärer. Bolaget stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna. 

I vår policy Code of Conduct för leverantörer informerar vi om hur företaget ser på bland annat mänskliga rättigheter samt vårt avståndstagande gentemot korruption. Du kan läsa LMK Groups Supplier Code of Conduct här

Du kan läsa LMK Groups hållbarhetspolicy här