Ersättning till styrelseledamöter 

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna, inklusive styrelseordföranden, beslutas av bolagsstämman. Årsstämman som hölls den 14 mars 2021 beslutade att det totala arvodet för styrelseledamöterna, för tiden intill nästa årsstämma, ska uppgå till 1 300 000 kronor. 500 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till Charlotte Gogstad, Fredrik Kongsli, Gert Wilhelm Munthe och Therese Reuterswärd (varvid beloppet ska reduceras så att det proportionellt motsvarar den del av ett år som förlöpt innan årsstämman 2022. Vidare omfattas de tre från större aktieägare oberoende styrelseledamöterna av teckningsoptionsprogram, se Incitamentsprogram

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner när de avgår som styrelseledamöter.

Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig för att säkerställa Bolagets möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta befattningshavare. Ersättningen ska baseras på den enskildes kompetens, ansvarsområden och prestation och ska betalas ut i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och ledande befattningshavare antagna av årsstämman den 14 mars 2021 för tiden fram till årsstämman 2022.

Från och med första dag för handel erhåller VD en fast månadslön om 190 000 SEK. Vidare är VD:n under de sex första månaderna efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market föremål för tolv månaders uppsägningstid, varefter uppsägningstiden ska vara sex månader.